Aya Airi: The Chrismas ! | Xbox One

Aya Airi: The Chrismas !
Xbox One

Hello! Đây là tin nhắn nhỏ của tác giả!


Việc làm game sẽ bị dừng cho tớ khi mọi thành viên đã thi xong!

Nhớ mị hong ? UwU

Nhân vật ở cái icon không có trong game đâu QwQ 

Giáng sinh an lành ! OwO